Neem contact met ons op

Verwerkersovereenkomst AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Versie: 1.0

Deze Verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die Xenon ICT., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20054945, (hierna genoemd als “Verwerker”), uitvoert ten behoeve van een wederpartij aan wie zij diensten levert, de opdrachtgever (hierna genoemd als “Verwerkingsverantwoordelijke”). Deze verwerkersovereenkomst maakt integraal onderdeel uit van de afspraken tussen Partijen zoals overeengekomen in de Overeenkomst (hierna genoemd als “Overeenkomst”) tussen beide partijen.

Artikel 1. Doeleinden van verwerking

1.1          Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader zoals in de Overeenkomst zijn overeengekomen, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

1.2          De persoonsgegevens die door Verwerker in het kader van de werkzaamheden als bedoeld in het vorige lid worden verwerkt en de categorieën van de betrokkenen van wie deze afkomstig zijn, zijn opgenomen in Bijlage 1.

1.3          Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd.

1.4          De in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te Verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verwerkingsverantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen.

 Artikel 2. Verplichtingen Verwerker

2.1          Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2.2          Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.

2.3          De verplichtingen van de Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.

2.4          De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van de Verwerkingsverantwoordelijke in strijd is met de in lid 1 bedoelde wetgeving.

2.5          Verwerker zal, voor zover dat binnen haar macht ligt, redelijkerwijs bijstand verlenen aan Verwerkingsverantwoordelijke ten behoeve van het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (PIA’s). De tijd die hieraan wordt besteed, wordt door Verwerker bij Verwerkingsverantwoordelijke in rekening gebracht.

Artikel 3. Doorgifte van persoonsgegevens

3.1          Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie is niet toegestaan, mits Verwerkingsverantwoordelijke daar toestemming voor geeft.

3.2          Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke melden om welk land of welke landen het gaat.

Artikel 4. Verdeling van verantwoordelijkheid

4.1          De toegestane verwerkingen zullen door medewerkers van Verwerker worden uitgevoerd binnen een geautomatiseerde omgeving.

4.2          Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind-)verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, de verzameling van de persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Verwerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.

4.3          Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze verwerkersovereenkomst niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

Artikel 5. Inschakelen van derden of onderaannemers

5.1          Verwerker mag in het kader van deze verwerkersovereenkomst gebruik maken van derden en zal op verzoek een lijst van derden (sub verwerkers) aanleveren aan Verwerkingsverantwoordelijke.

5.2          Verwerker zorgt er in ieder geval voor dat deze derden schriftelijk ten minste dezelfde plichten op zich nemen als tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn overeengekomen.

5.3          Verwerker staat in voor een correcte naleving van de plichten uit deze Verwerkersovereenkomst door deze derden en is bij fouten van deze derden zelf aansprakelijk voor alle schade alsof zij zelf de fout(en) heeft begaan.

Artikel 6. Beveiliging

6.1          Verwerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

6.2          Verwerker heeft in ieder geval de maatregelen genomen zoals genoemd in het Beveiligingsprotocol welke als bijlage is aangehecht aan deze Verwerkersovereenkomst. Verwerker mag het Beveiligingsprotocol op ieder moment eenzijdig aanpassen. Zij zal Verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte stellen van aanpassingen.

6.3          Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Verwerkersovereenkomst ontbreekt, zal Verwerker zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

6.4          Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

6.5          Verwerker werkt conform ISO 27001/ ISO 27002 en ISO 9001, welke worden geacht te voldoen aan de beveiligingseisen gezien de stand van de techniek.

Artikel 7. Meldplicht

7.1          Verwerkingsverantwoordelijke is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke binnen 48 uur nadat het lek bij hem bekend is geworden op de hoogte van het beveiligingslek en/of het datalek.

7.2          Een melding moet altijd worden gedaan, maar alleen als de gebeurtenis zich daadwerkelijk voorgedaan heeft.

7.3          De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. Daarnaast behelst de meldplicht:

 • De aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van betrokkenen en persoonsgegevensregisters in kwestie en, bij benadering, het aantal betrokkenen en persoonsgegevensregisters in kwestie
 • De naam en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of een ander contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen
 • De waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens
 • De maatregelen die de Verwerker heeft voorgesteld of genomen om de inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan.

Artikel 8. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

8.1          In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke, en zal Verwerkingsverantwoordelijke het verzoek verder afhandelen. Verwerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

Artikel 9. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

9.1          In het kader van geheimhouding en vertrouwelijkheid wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van Denit, artikel 19.

Artikel 10. Audit

10.1        Verwerker geeft hierbij Verwerkingsverantwoordelijke het recht om een audit uit te laten voeren door een onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van de bepalingen in deze Verwerkersovereenkomst of Verwerker verstrekt aan Verwerkingsverantwoordelijke een Third Party-mededeling, waarmee kan worden aangenomen dat Verwerker overeenkomstig de bepalingen in deze Verwerkersovereenkomst handelt. Voornoemde naar oordeel van Verwerker.

10.2        Deze audit mag eens per jaar plaatsvinden alsook bij een concreet vermoeden van misbruik van persoonsgegevens.

10.3        Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk ter beschikking stellen.

10.4        De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Verwerker worden beoordeeld en kunnen, naar eigen goeddunken van Verwerker en op de wijze zoals Verwerker zelf bepaalt, worden doorgevoerd door Verwerker.

10.5        De kosten van de audit worden door Verwerkingsverantwoordelijke gedragen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1        In het kader van aansprakelijkheid wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van Xenon ICT.

11.2        De aansprakelijkheid van Verwerker voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is en daarmee in ieder geval, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet bepalen van marketingdoeleinden, schade verband houdende met het gebruik van door Verwerkingsverantwoordelijke voorgeschreven gegevens of databestanden, of verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.

11.3        De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Verwerker.

Artikel 12. Duur en beëindiging

12.1        Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand door ondertekening van Partijen van de Overeenkomst en start op de datum van de laatste ondertekening.

12.2        Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.

12.3        Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Verwerker – naar keuze van Verwerkingsverantwoordelijke – alle persoonsgegevens die bij haar aanwezig zijn in originele of kopievorm retourneren aan Verwerkingsverantwoordelijke, en/of deze persoonsgegevens en eventuele kopieën daarvan verwijderen en/of vernietigen. Voornoemde met uitzondering van de persoonsgegevens waarvan Verwerker deze moet bewaren teneinde de wettelijke (bewaar)verplichtingen na te komen.

12.4        Verwerker is gerechtigd deze Verwerkersovereenkomst van tijd tot tijd te herzien. Zij zal minimaal drie maanden van tevoren mededeling doen van de wijzigingen aan Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkingsverantwoordelijke mag opzeggen tegen het einde van deze drie maanden indien zij niet akkoord kan gaan met de wijzigingen. Anders worden de wijzigingen geacht te zijn goedgekeurd door Verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

13.1        De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht.

13.2        Alle geschillen, welke tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Verwerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor het arrondissement waarin Verwerker gevestigd is.

Artikel 14. Overige bepalingen

13.1        Deze Verwerkersovereenkomst AVG is opgesteld op basis van de Verwerkersovereenkomst van de DHPA (Dutch Hosting Provider Association) en is een addendum op de Overeenkomst, waarin voor akkoord van deze Verwerkersovereenkomst wordt ondertekend.

13.2        In geval van strijdigheid van verschillende documenten of de bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:

 • De Overeenkomst
 • De verwerkersovereenkomst
 • De Algemene Voorwaarden
 • De Service Level Agreement
 • Eventueel aanvullende voorwaarden

 

 

Bijlage 1: Specificatie persoonsgegevens en betrokkenen

De Verwerker gaat niet na op klantomgevingen welke (persoons)gegevens verwerkt worden. Daarom gaat de Verwerker er standaard vanuit dat zij verwerker zijn van de categorie standaard persoonsgegevens (zoals naam, adres, etc.) en heeft daar de standaard beheersmaatregelen voor doorgevoerd.

Indien de Verwerkingsverantwoordelijke de categorie bijzondere persoonsgegevens (zoals burger service nummer, ras/ ethische afkomst, gezondheidsgegevens, geloofs-/ levensovertuiging, “afwijkende” geaardheid, politieke voorkeur/ -opvatting, seksuele geaardheid/ -gedrag, lidmaatschap vakbond, juridische gegevens, genetische-/ biometrische gegevens) laat verwerken door de Verwerker en daar specifieke beheersmaatregelen aan stelt, dient dit specifiek door de verwerkingsverantwoordelijke gemeld te worden aan de Verwerker.

De Verwerkingsverantwoordelijke dient de categorie bijzondere persoonsgegevens met eventuele specifieke beheersmaatregelen en naam functionaris gegevensbescherming (FG) aan te leveren in een “Register persoonsgegevens” die voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Verwerkingsverantwoordelijke is tevens verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de aangeleverde ‘Register persoonsgegevens”.

Indien de Verwerker geen “register persoonsgegevens” met (eventueel) aanvullende beheersmaatregelen ontvangt van de Verwerkingsverantwoordelijke kan ervan uitgegaan worden dat er geen of standaard persoonsgegevens verwerkt worden en de standaard beheersmaatregelen afdoende zijn voor het doel van de Overeenkomst.

Verwerkingsverantwoordelijke staat ervoor in dat de in deze Bijlage 1 omschreven categorieën betrokkenen volledig en correct zijn, en vrijwaart Verwerker voor enige gebreken en aanspraken die resulteren uit een incorrecte weergave door Verwerkingsverantwoordelijke.

 

 

Bijlage 2: Beveiligingsprotocol (standaard beheersmaatregelen)

Het beveiligingsprotocol heeft als doel om te informeren over de, door de Verwerker, genomen organisatorische-, technische- en ISO 27001 maatregelen om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen. De maatregelen zijn algemeen beschreven, omdat een specifieke beschrijving van de maatregelen een groot risico kan zijn voor de bescherming van de maatregelen.

Organisatorische maatregelen: Enkele organisatorische maatregelen die door de Verwerker genomen zijn, zijn:

 • Werken volgens ISO 27001 – Informatiemanagementsysteem
 • Bewustzijn van medewerkers
 • Training van medewerkers
 • Kennis en competentie van medewerkers
 • Procedures en instructies

Technische maatregelen: Enkele technische maatregelen die door de Verwerker genomen zijn, zijn:

 • Fysieke beveiliging van ruimtes
 • Digitale beveiliging van systemen en applicaties
 • Hard- en softwaremaatregelen
 • Updatemaatregelen
 • Virusscans
 • Firewalls
 • Logging maatregelen
 • Wachtwoordbeheer
 • Autorisatie
 • Encryptie
 • Etc.

ISO 27001 maatregelen: In de ISO 27001 zijn er een aantal beheersmaatregelen opgenomen, bestaande uit hoofdonderdelen, onderverdeeld in subonderdelen. De hoofdonderdelen bestaan uit:

 • Informatiebeveiligingsbeleid
 • Organiseren van informatiebeveiliging
 • Veilig personeel
 • Beheer van bedrijfsmiddelen
 • Toegangsbeveiliging
 • Cryptografie
 • Fysieke beveiliging van de omgeving
 • Beveiliging van bedrijfsvoering
 • Communicatiebeveiliging
 • Onderhoud van systemen
 • Leveranciersrelatie
 • Beheer van informatiebeveiligingsincidenten
 • Informatiebeveiligingsaspecten van bedrijfscontinuïteitsbeheer
 • Naleving

De hoofd- en subonderdelen zijn nader beschreven in ISO 27001 (bijlage A) en ISO 27002.

Indien u specifieke vragen over het beveiligingsprotocol (standaard maatregelen) heeft, kunt u contact opnemen. Mocht de Verwerkingsverantwoordelijke aanvullende specifieke beheersmaatregelen verlangen dan verwijzen we graag naar bijlage 1 Specificatie persoonsgegevens en betrokkenen.

Algemene Voorwaarden Diensten

ALGEMENE VOORWAARDEN van Xenon ICT, d.d. 21 maart 2018.

1. Definities

1.1          Onder ‘Xenon ICT’ wordt verstaan: de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven eenmanszaak Xenon ICT (KvK nummer 20054945)

1.2          Onder ‘Opdrachtgever’ wordt verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de Overeenkomst tot levering van de Dienst van Xenon ICT wordt gesloten.

1.3          Onder ‘Dienst’ wordt verstaan: de specifieke opdracht die Xenon ICT met Opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst.

1.4          Onder ‘Offerte’ wordt verstaan: elk aanbod van Xenon ICT aan Opdrachtgever, gericht op het enigerlei wijze verschaffen van de Dienst door Xenon ICT aan Opdrachtgever.

1.5          Onder ‘Overeenkomst’ wordt verstaan: elke contractuele band tussen Xenon ICT en Opdrachtgever die gericht is op het op enigerlei wijze verschaffen van de Dienst aan Opdrachtgever.

1.6          Onder ‘Consument’ wordt verstaan: de natuurlijke persoon, optredend als Opdrachtgever, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

1.7          Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierin opgenomen.

1.8          Onder ‘Intellectuele eigendomsrechten’ wordt verstaan; rechten op resultaten van menselijk vernuft, creativiteit, inspanningen en investeringen waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, octrooirechten, modelrechten, auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten.

1.9          Onder ‘Programmatuur’ wordt verstaan: de software en hardware die door Xenon ICT aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

1.10        Onder ‘Vertrouwelijke Informatie’ wordt verstaan: alle informatie, in welke vorm dan ook – schriftelijk, mondeling, elektronisch of tastbaar -, waaronder begrepen maar niet beperkt tot software, (source)code, programma’s, applicaties, klantgegevens, knowhow, technische specificaties en documentatie.

 2. Toepasselijkheid

2.1          Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes en Overeenkomsten tussen Xenon ICT en Opdrachtgever betreffende de Dienst en daaruit voortvloeiende werkzaamheden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2          In geval van onderlinge strijdigheid van de tussen Xenon ICT en Opdrachtgever gemaakte afspraken geldt dat hetgeen concreet en/of specifiek is overeengekomen prefereert boven algemene (standaard) bepalingen en afspraken.

2.3          Xenon ICT stemt niet in met de inhoud van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever en/of derden en de toepasselijkheid van deze voorwaarden van Opdrachtgever en/of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen door Xenon ICT, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.4          De in de Algemene Voorwaarden opgenomen artikelaanduidingen zijn indicatief. Partijen zullen daaraan nimmer rechten kunnen ontlenen.

2.5          De Algemene Voorwaarden worden bij of voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst per e-mail aan Opdrachtgever toegezonden en zijn gepubliceerd op de website van Xenon ICT (https://www.Xenon ICT.nl/algemene-voorwaarden). Van toepassing is de versie die gold op het moment van sluiten van de Overeenkomst, met inbegrip van de wijzigingen die nadien op de hierna te noemen wijze zijn doorgevoerd.

2.6          Wijzigingen in, alsmede aanvullingen op de Algemene Voorwaarden van Xenon ICT en/of de tussen Xenon ICT en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst(en), zijn slechts geldig indien zij met inachtneming van artikel 3.1 zijn overeengekomen.

2.7          Indien als Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Xenon ICT gesloten Overeenkomst.

3. Wijziging Algemene Voorwaarden

3.1          Xenon ICT is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal door Xenon ICT zowel op haar website als via e-mail of post worden gecommuniceerd aan Opdrachtgever. De gewijzigde Algemene Voorwaarden treden in werking zestig (60) dagen na bekendmaking, tenzij tegen de wijzigingen, binnen zestig (60) dagen na bekendmaking, schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) bezwaar wordt gemaakt. Xenon ICT heeft dan het recht de Overeenkomst voor de resterende duur voort te zetten onder de overeengekomen voorwaarden of de Overeenkomst met een opzegtermijn van twee (2) maanden te beëindigen.

3.2          Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen met ingang van de dag waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden in werking treden indien de gewijzigde Algemene Voorwaarden een substantiële verslechtering van de positie van Opdrachtgever inhouden.

3.3          Indien deze wijzigingen het gevolg zijn van wettelijke voorschriften, kan Opdrachtgever deze wijzigingen niet weigeren.

4. Totstandkoming van een Overeenkomst

4.1          De Offerte bevat een omschrijving van de aangeboden Dienst en een vermelding van de vergoeding die bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de Offerte opgenomen omschrijving van de Dienst dient te worden uitgevoerd en/of te worden geleverd.

4.2          Alle Offertes van Xenon ICT zijn vrijblijvend en kunnen door haar worden herroepen, tenzij anders is bepaald.

4.3          Indien blijkt dat voorafgaand aan het uitbrengen van een Offerte en/of het sluiten van een Overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Xenon ICT te allen tijde het recht haar tarieven aan te passen.

4.4          Xenon ICT kan niet aan de in haar Offertes opgenomen Dienst of voorwaarden worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.5          Xenon ICT kan onderhandelingen over een nog tot stand te komen Overeenkomst op ieder gewenst moment afbreken.

4.6          (de potentiële) Opdrachtgever heeft in geval van afgebroken onderhandelingen nimmer het recht te verlangen dat verder wordt onderhandeld, dan wel het recht op enige door Xenon ICT te betalen vergoeding voor eventueel gemaakte kosten en/of eventueel geleden schade.

4.7          Een Overeenkomst komt in beginsel tot stand door schriftelijke aanvaarding (inclusief handtekening) van de Offerte door Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever dit nalaat, maar een Offerte door Opdrachtgever op enigerlei wijze wordt geaccepteerd en/of indien Xenon ICT, met instemming en/of medeweten van Opdrachtgever, werk verricht, althans Diensten uitvoert of levert ten behoeve van Opdrachtgever wordt geacht een Overeenkomst tot stand te zijn gekomen.

5. Aard Overeenkomst, uitvoering, wijzigingen

5.1          Opdrachtgever staat ervoor in, naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst tijdig te verstrekken. Xenon ICT zal de door haar te verrichten Dienst naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

5.2          Opdrachtgever zal aanwijzingen van Xenon ICT betreffende de uitvoering van de Dienst opvolgen.

5.3          Voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Xenon ICT het recht (delen van) de werkzaamheden dan wel de Dienst door derden te laten uitvoeren.

5.4          Xenon ICT is in elk geval nimmer aansprakelijk voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht, voor zover deze derden zelf een overeenkomst met Opdrachtgever zijn aangegaan.

5.5          Alle door Xenon ICT aangegeven (lever)termijnen en doorlooptijden zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Aangezien Xenon ICT voor onderdelen van haar dienstverlening afhankelijk is van externe partijen, kan Xenon ICT levertermijnen alleen als indicatie af geven en zijn deze termijnen niet bindend.

5.6          Vertraging in uitvoering van de dienstverlening kan nooit recht geven op een schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

5.7          In het geval van een (dreigende) overschrijding van een (lever)termijn zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden, teneinde passende maatregelen te nemen.

5.8          Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak, werkwijze of omvang van de Overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Overeenkomst en de aan Xenon ICT verschuldigde vergoeding alsdan kan worden beïnvloed en dient desgewenst zelf een indicatie van de (meer)kosten op te vragen.

5.9          Indien op grond van een wijziging van de Overeenkomst als gevolg van extra verzoeken of wensen van Opdrachtgever door Xenon ICT extra werkzaamheden moeten worden verricht (meerwerk), zullen deze werkzaamheden op nacalculatiebasis aan de hand van de op dat moment geldende tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.10        Door Xenon ICT verrichte (aanvullende) werkzaamheden ter ondersteuning of support van Opdrachtgever zullen achteraf aan de hand van de op dat moment geldende tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

6. Duur, verlenging en beëindiging van een Overeenkomst

6.1          De Overeenkomst heeft een initiële contractduur van twaalf (12) maanden behoudens andersluidende overeengekomen contractduur.

6.2          Tenzij anders is overeengekomen kan Opdrachtgever een Overeenkomst gedurende de initiële termijn niet tussentijds beëindigen.

6.3          Na afloop van de initiële contractduur, en behoudens schriftelijke opzegging tegen het einde van de initiële termijn met inachtneming van één (1) maand opzegtermijn wordt de Overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd. De aldus verlengde Overeenkomst kan met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden, schriftelijk opgezegd worden wanneer de Opdrachtgever geen Consument is. De opzegtermijn wordt dan berekend vanaf de eerstvolgende kalenderdag in de maand van ontvangst van de opzegging die gelijk is aan de kalenderdag in de maand waarop de Overeenkomst is aangevangen. Deze opzegtermijn bedraagt één (1) maand wanneer de Opdrachtgever Consument is en wordt op dezelfde wijze berekend.

6.4          Een opzegging dient schriftelijk (waaronder per e-mail) of via het klantensysteem te worden verzonden en is pas geldig wanneer Xenon ICT de opzegging heeft ontvangen.

6.5          De mogelijkheid uit artikel 6.3 de Overeenkomst te beëindigen met inachtneming van de in artikel 6.3 bedongen opzegtermijnen geldt niet voor domeinnaamregistraties, wanneer Opdrachtgever geen Consument is. In dat geval is de opzegtermijn gelijk aan de termijn waarmee Xenon ICT de registratie op kan zeggen bij haar registratiebevoegde instanties.

6.6          Door Xenon ICT in opdracht van Opdrachtgever (i) gemaakte of (ii) niet meer te annuleren kosten, na inwerkingtreding van de Overeenkomst, worden niet gerestitueerd als gevolg van de opzegging, althans blijven onverminderd verschuldigd door Opdrachtgever na de opzegging. Wanneer de Opdrachtgever geen Consument is vindt na opzegging en/of beëindiging geen restitutie van betaalde bedragen plaats noch zullen de overeengekomen vergoedingen worden gematigd.

6.7          Direct na beëindiging van de Overeenkomst staakt Opdrachtgever het gebruik van de Dienst van Xenon ICT en worden alle exemplaren van Programmatuur, documentatie en andere materialen die in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld aan Xenon ICT geretourneerd en binnen veertien (14) dagen na beëindiging dient Opdrachtgever diens eigen apparatuur op te halen bij Xenon ICT, anders wordt de apparatuur veilig vernietigd.

6.8          Na het einde van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, kan Opdrachtgever geen rechten meer aan de Overeenkomst ontlenen, onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen van partijen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na het einde van de Overeenkomst, zoals doch niet beperkt tot de verplichtingen omtrent intellectueel eigendomsrechten, geheimhouding en concurrentiebeding.

7. Vergoedingen

7.1          De door Opdrachtgever te betalen vergoeding is gebaseerd op het tarief als vermeld in de Overeenkomst. Alle tarieven luiden in Euro’s en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd, tenzij anders vermeld.

7.2          Xenon ICT is gerechtigd om gedurende de looptijd van een Overeenkomst de prijzen voor haar Diensten jaarlijks, met ingang van 1 januari, te verhogen conform het prijsindexcijfer van het voorgaande kalenderjaar, zoals gepubliceerd door het CBS (Consumentenprijsindex ‘Alle huishoudens’), vermeerderd met ten hoogste 5%. Xenon ICT is gerechtigd de prijsverhoging op een latere datum door te voeren indien zij dat wenselijk acht.

7.3          Buiten het geval genoemd in artikel 7.2 heeft Xenon ICT het recht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, haar tarieven voor haar Diensten tussentijds te verhogen indien zich aantoonbaar een verhoging van de door Xenon ICT te maken kosten voordoet.

7.4          Een beoogde tariefwijziging zoals bedoeld in artikel 7.2 en 7.3 wordt uiterlijk dertig (30) dagen voordat deze in gaat, schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) aan Opdrachtgever bekend gemaakt.

7.5          Indien een prijsverhoging als bedoeld in artikel 7.2 of 7.3 plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst kan Opdrachtgever de betreffende Overeenkomst ontbinden met ingang van de datum waarop de prijsverhoging in gaat, met dien verstande dat Opdrachtgever gehouden is Xenon ICT te betalen voor de reeds door Xenon ICT verrichte Diensten.

8. Betaling

8.1          Xenon ICT zal de door Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen door middel van een digitale factuur in rekening brengen. Betaling dient, tenzij anders is overeengekomen, te geschieden binnen een termijn van dertig (30) dagen te rekenen vanaf de factuurdatum. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door Xenon ICT op de door haar aangewezen bankrekening is ontvangen. Kosten in verband met de betaling zijn voor rekening van Opdrachtgever.

8.2          Alle betalingstermijnen gelden steeds als fatale termijnen. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, in verzuim en is over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.3          Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. Opdrachtgever is in dat geval, naast het verschuldigde totale bedrag, tevens gehouden tot volledige vergoeding van alle gerechtelijke – en buitengerechtelijke kosten, althans tot vergoeding van de op grond van de daarvoor geldende wet- en regelgeving verschuldigde bedragen, met een minimum van € 40,– (veertig euro).

8.4          Betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van vervallen rente, gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten en vervolgens tot kwijting van de langst uitstaande vordering.

8.5          Alle vorderingen van Xenon ICT dienen door Opdrachtgever steeds te worden voldaan zonder dat Opdrachtgever een beroep toekomt op verrekening, opschorting of aftrek.

8.6          Indien Opdrachtgever meent dat het factuurbedrag onjuist is, dient Opdrachtgever diens bezwaren binnen veertien (14) dagen na factuurdatum schriftelijk (waaronder begrepen per email) aan Xenon ICT kenbaar te maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Xenon ICT een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Het gedeelte van het factuurbedrag waartegen geen bezwaar wordt gemaakt blijft opeisbaar. Betaling van dat gedeelte mag dan ook niet worden opgeschort.

8.7          Xenon ICT zal geen onjuistheden crediteren, welke betrekking hebben op een periode welke ouder is dan vierentwintig (24) maanden na de datum van bezwaar.

8.8          Indien Opdrachtgever een betalingsachterstand heeft, heeft Xenon ICT het recht van retentie op alle eigendommen van Opdrachtgever die Xenon ICT onder zich heeft. Hieronder worden expliciet ook begrepen computersystemen en aanverwante apparatuur die zich bevindt in een serverruimte die eigendom is van Xenon ICT of gehuurd wordt door Xenon ICT.

8.9          Naast het recht op ontbinding als opgenomen in artikel 10 heeft Xenon ICT zonder dat een ingebrekestelling vereist is het recht de Dienst, en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden voor Opdrachtgever te staken wanneer Opdrachtgever de verschuldigde vergoedingen negentig (90) dagen na factuurdatum niet volledig heeft voldaan en eventueel daarover gemaakte afspraken niet (tijdig) is nagekomen.

 1. Financiële zekerheidstelling

9.1          Indien er op grond van feiten en omstandigheden redelijkerwijs twijfel kan bestaan of Opdrachtgever aan diens betalingsverplichtingen zal (kunnen) voldoen, heeft Xenon ICT het recht van Opdrachtgever financiële zekerheid te verlangen, waaronder het doen stellen van een bankgarantie door Opdrachtgever, verpanding door Opdrachtgever van vorderingen op derden aan Xenon ICT of enige andere vorm van financiële zekerheid doen stellen, zulks ter keuze van Xenon ICT.

9.2          Het bedrag van de in lid 1 genoemde financiële zekerheid zal niet hoger zijn dan het bedrag dat Opdrachtgever in redelijkheid naar het oordeel van Xenon ICT over een periode van twaalf (12) maanden verschuldigd zal zijn.

9.3          Zodra op grond van de feiten en omstandigheden de noodzaak tot zekerheidstelling niet meer aanwezig is, zal Xenon ICT mededelen dat de financiële zekerheidstelling kan vervallen.

10. Ontbinding

10.1        Elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van een Overeenkomst slechts toe, wanneer de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor de zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden.

10.2        Xenon ICT heeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of beëindigen indien: – Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd of dit is verleend; – Opdrachtgever in staat van faillissement is gesteld, dan wel de wettelijke    schuldsaneringsregeling is toegepast, of een faillissementsaanvraag is ingediend; – De onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reorganisatie of samenvoegen van ondernemingen, dan wel de ondernemingsactiviteiten van Opdrachtgever feitelijk worden gestaakt; – Opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over diens vermogen of een substantieel deel daarvan verliest; – Xenon ICT gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van Opdrachtgever (tijdig) aan diens verplichtingen te voldoen; – Opdrachtgever in verzuim is. In deze gevallen is elke vordering direct en volledig opeisbaar en vervallen de geleverde gebruiksrechten.

10.3        Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Xenon ICT ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Xenon ICT vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

11. Overmacht

11.1        Onder overmacht met betrekking tot de Overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog, rellen, terreuracties, werkstakingen, brand, waterschade, overstroming, langdurige uitval van elektriciteit, kabelbreuken, of verhindering of weigering van nakoming door leveranciers van wie Xenon ICT bij de uitvoering van haar werkzaamheden afhankelijk is.

11.2        Xenon ICT noch Opdrachtgever is gehouden tot nakoming van enige verplichting wanneer zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

11.3        Wanneer een overmachtssituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, hebben Xenon ICT en Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Opdrachtgever blijft in ieder geval de vergoeding over de maand waarin werd ontbonden, verschuldigd alsmede hetgeen reeds daarvoor verschuldigd en opeisbaar was.

12. Verantwoordelijkheden

12.1        Opdrachtgever is verplicht te handelen conform toepasselijke wet- en regelgeving en heeft zich te gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige Opdrachtgever verwacht mag worden.

12.2        Opdrachtgever zal de Dienst van Xenon ICT slechts gebruiken in overeenstemming met de door Xenon ICT kenbaar gemaakte verplichtingen, instructies en beperkingen, zoals onder meer neergelegd in deze Algemene Voorwaarden. Opdrachtgever is gehouden bij het gebruik van de Dienst geen rechten van derden te schenden, geen gedrag te vertonen dat in strijd is met de goede zeden of openbare orde, en geen schade aan derden dan wel aan Xenon ICT toe te brengen. In het bijzonder is het Opdrachtgever niet toegestaan om de Dienst te gebruiken om: – onrechtmatige en/of strafbare informatie te verspreiden die discriminerend is ten aanzien van ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins als kwetsend ervaren kan worden; –  te proberen om toegang te verkrijgen tot computersystemen waarvoor Opdrachtgever niet gerechtigd is; –  te proberen om zonder toestemming binnen te dringen op andere computers op internet (hacken) of andere systemen oneigenlijk te belasten (DDoS attacks); –  kinderporno te verspreiden; – te handelen in strijd met wet- en regelgeving of in strijd met algemeen aanvaarde normen en waarden; –  spam te versturen: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud vanaf IP-adressen die toebehoren tot of verwijzen naar het Xenon ICT netwerk; –  intellectuele eigendomsrechten van derden te schenden.

12.3        Opdrachtgever is gehouden op een dusdanige manier gebruik te maken van de door Xenon ICT aan Opdrachtgever geleverde Dienst dat daardoor geen gevaar ontstaat voor de systemen van Xenon ICT of van derden, dan wel zodanig dat andere klanten van Xenon ICT in het gebruik van de Dienst niet worden belemmerd.

12.4        Indien Opdrachtgever in strijd handelt met de voorgaande artikelleden van dit artikel is Xenon ICT gerechtigd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of over te gaan tot opschorting of beëindiging van de Dienst. Xenon ICT maakt haar afweging om te ontbinden of op te schorten of te beëindigen onder andere op basis van de ernst en frequentie van de overtreding door Opdrachtgever.

12.5        In het geval de Overeenkomst door Xenon ICT op grond van dit artikel wordt ontbonden of de Dienst wordt opgeschort, kan Opdrachtgever op geen enkele wijze aanspraak maken op enigerlei vergoeding en behoudt Xenon ICT zich uitdrukkelijk het recht voor de kosten die zij ten gevolge van de overtreding van deze voorwaarden heeft moeten maken op Opdrachtgever te verhalen. Opdrachtgever vrijwaart Xenon ICT voor alle aanspraken van derden uit hoofde van dit artikel.

12.6        Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor het maken en bewaren van back-ups van de data die door Opdrachtgever op de systemen van Xenon ICT wordt opgeslagen.

12.7        Wijziging van het factuur- en/of vestigings- en/of correspondentieadres en overige administratieve gegevens van Opdrachtgever dienen zo spoedig mogelijk, maar in elk geval uiterlijk twee (2) weken voor de daadwerkelijke wijziging plaatsvindt door Opdrachtgever in het klantsysteem van Xenon ICT te zijn ingevoerd.

12.8        Opdrachtgever is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Xenon ICT mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren en eventueel door Xenon ICT verstrekte informatie tijdig op juistheid te controleren. Voor eventuele extra werkzaamheden veroorzaakt doordat Opdrachtgever niet aan diens verplichtingen voldoet, betaalt Opdrachtgever een vergoeding aan Xenon ICT op basis van de op dat moment geldende tarieven.

12.9        Zonder toestemming van Xenon ICT is het Opdrachtgever verboden de door Xenon ICT verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.

12.10     Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor haar klanten. Eventuele schade die Xenon ICT lijdt en is veroorzaakt door een klant van Opdrachtgever zal op Opdrachtgever worden verhaald.

12.11     Indien Opdrachtgever de beveiliging van de Dienst wil testen, of de Dienst wil testen of gebruiken op een andere manier dan voorzien middels de reguliere interface en instructies, dient Opdrachtgever daartoe een verzoek in te dienen bij Xenon ICT. Zonder schriftelijke toestemming van Xenon ICT is het verboden om binnen te dringen in de geautomatiseerde systemen van Xenon ICT of daartoe pogingen te ondernemen, inclusief die systemen die aan Opdrachtgever als onderdeel van de Diensten beschikbaar worden gesteld.

12.12     Opdrachtgever dient zich te onthouden van acties die de werking van de Dienst van Xenon ICT, aan Opdrachtgever of aan anderen, nadelig kan beïnvloeden.

13. Notice & Takedown

13.1        Opdrachtgever zal geen informatie publiceren of aanbieden via Xenon ICT, althans via Xenon ICT aangeboden Diensten, die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die ontoelaatbaar smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).

13.2        Xenon ICT hanteert een NTD-procedure waarmee derden (“melders”) een melding kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke inbreuk althans van een onrechtmatigheid. De op het moment van een incident op de website van Xenon ICT te raadplegen NTD-procedure zal in voorkomende gevallen worden gevolgd. Als een melding naar het oordeel van Xenon ICT gerechtvaardigd is, is Xenon ICT gerechtigd het betreffende materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is Xenon ICT in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Opdrachtgever te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties.

13.3        Bij herhaaldelijke klachten over de door Opdrachtgever aangeboden informatie is Xenon ICT gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.

13.4        Opdrachtgever vrijwaart Xenon ICT voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Xenon ICT is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van Xenon ICT in het kader van de NTD-procedure, zelfs niet wanneer de melding onterecht blijkt en de informatie niet in strijd is met Nederlands recht.

14. Beschikbaarheid van de Dienst

14.1        Xenon ICT zal zich jegens Opdrachtgever inspannen voor optimale beschikbaarheid en bruikbaarheid van de Dienst. Xenon ICT zal eventuele storingen zo snel mogelijk (laten) verhelpen.

14.2        Opdrachtgever zal geen toegang tot de Dienst kunnen verkrijgen op tijdstippen dat onderhoud- en/of reparatiewerkzaamheden aan de Dienst moeten worden verricht. Xenon ICT zal zich inspannen deze werkzaamheden te laten plaatsvinden op tijden dat Opdrachtgever daarvan de minste hinder ondervindt.

14.3        Xenon ICT garandeert op geen enkele wijze dat de Dienst die zij levert geschikt is voor enig doel, noch geeft zij enige andere garanties anders dan genoemd in de Overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarden.

14.4        Indien naar het oordeel van Xenon ICT een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Xenon ICT of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door het door of namens Opdrachtgever overmatig verzenden van email of andere gegevens, DDoS-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojaanse en vergelijkbare software, is Xenon ICT gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen, zonder dat die maatregelen als een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst kunnen worden beschouwd.

14.5        Xenon ICT mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op Opdrachtgever indien Opdrachtgever een verwijt kan worden gemaakt omtrent de oorzaak.

15.  Wijziging in eigenschappen Dienst

15.1        Xenon ICT is met het oog op het behoud en/of verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de Dienst altijd gerechtigd in de door haar gebruikte apparatuur, Programmatuur alsmede in haar wijze van dienstverlening wijzigingen aan te brengen.

15.2        Xenon ICT is niet aansprakelijk voor de door deze aanpassingen mogelijk door Opdrachtgever geleden schade.

15.3        Indien de wijzigingen als bedoeld in dit artikel een ingrijpende verandering tot gevolg kunnen hebben voor de werkwijze van onderneming van Opdrachtgever en/of de functionaliteit van de Dienst, zal Opdrachtgever dit aan Xenon ICT kenbaar maken.

16. Domeinnamen en IP-adressen

16.1        Een domeinnaam mag geen inbreuk maken op rechten van derden. Indien Xenon ICT aanwijzingen heeft dat van een dergelijke inbreuk sprake kan zijn, zal zij Opdrachtgever hiervan in kennis stellen en een redelijke termijn verschaffen voor Opdrachtgever om de inbreuk ongedaan te maken of te voorkomen.

16.2        Opdrachtgever vrijwaart en houdt Xenon ICT schadeloos voor iedere claim, aanspraak of geding in verband met (het gebruik van) de domeinnaam namens of door Opdrachtgever.

16.3        Indien Opdrachtgever financieel in gebreke blijft heeft Xenon ICT het recht om, na verzending van een notificatie (per e-mail of post), de domeinnaam op te heffen. Xenon ICT is niet aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade hiervan.

16.4        Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende dan wel uitgevende instanties, zoals de SIDN voor domeinnamen eindigend op ‘.nl’. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adres. Xenon ICT vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

16.5        Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

16.6        Xenon ICT is niet aansprakelijk voor het niet verkrijgen door Opdrachtgever van diens domeinnaam als een derde deze reeds blijkt te hebben verkregen voordat Xenon ICT de aanvraag naar de instanties die daarvoor zorg dragen heeft kunnen doorzetten, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Xenon ICT.

16.7        Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die die instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres.

16.8        Bij registratie wordt niet actief door Xenon ICT gecontroleerd of aan geldende voorwaarden is voldaan. Het feit dat een registratie heeft plaatsgevonden, vormt geen enkel bewijs, of zelfs indicatie, dat de registratie niet in strijd was met de voorwaarden.

16.9        Opdrachtgever vrijwaart en houdt Xenon ICT schadeloos voor alle schade die verband houdt met de registratie (en het gebruik) van een domeinnaam en/of IP-adres namens of door Opdrachtgever in strijd met de daarvoor geldende voorwaarden.

16.10     Iedere domeinnaam wordt per jaar volledig aan Opdrachtgever vooruit gefactureerd.

16.11     Indien de betaling niet tijdig geschiedt, rust op Xenon ICT geen plicht om de registratie te verlengen.

16.12     Xenon ICT heeft het recht om domeinnamen en IP-adressen die zij voor Opdrachtgever heeft geregistreerd ontoegankelijk, te maken en/of op te heffen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft in de nakoming van de Overeenkomst en nadat dat door Xenon ICT kenbaar is gemaakt middels een schriftelijke (waaronder begrepen per e-mail) ingebrekestelling waarin een redelijke termijn is gegund voor nakoming/zuivering.

16.13     De desbetreffende registrerende dan wel uitgevende instanties kunnen Opdrachtgever, als domeinnaamhouder en IP-adres gebruiker, direct aanspreken op het gebruik hiervan door Opdrachtgever of door haar klanten. Het is mogelijk dat de desbetreffende registrerende dan wel uitgevende instantie de voorwaarden voor gebruik in de toekomst zullen wijzigen. In alle gevallen zijn dan de nieuwe voorwaarden van toepassing.

16.14     IP-adressen blijven te allen tijde in eigendom van Xenon ICT. Opdrachtgever krijgt slechts een gebruiksrecht, dat niet overdraagbaar is. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op IP-adressen.

16.15     Indien Xenon ICT een domeinnaam abusievelijk opheft en Opdrachtgever Xenon ICT daarvan pas na het verstrijken van een periode van éénentwintig (21) dagen schriftelijk in kennis stelt dan is eventuele aansprakelijkheid van Xenon ICT wanneer zij er niet is slaagt die opheffing ongedaan te maken, bijvoorbeeld omdat de betreffende domeinnaam door een ander is geregistreerd en/of in gebruik is genomen, beperkt tot maximaal € 1.000,– (duizend euro).

17. Intellectuele eigendomsrechten

17.1        Niets in de Overeenkomst strekt tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van de ene partij aan de andere partij. Het verstrekken van Vertrouwelijke Informatie aan Opdrachtgever resulteert op geen enkele wijze in een overdracht van Intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de Vertrouwelijke Informatie aan Opdrachtgever en schept de verplichting voor Opdrachtgever dienaangaande geheimhouding te betrachten op straffe van een boete als vermeld in hoofdstuk 19.

17.2        Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de Diensten door Xenon ICT ontwikkelde of ter beschikking gestelde Programmatuur, Vertrouwelijke Informatie en alle andere informatie/kennis die Opdrachtgever via Xenon ICT verkrijgt berusten uitsluitend bij Xenon ICT of diens licentiegevers.

17.3        Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins schriftelijk expliciet worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de geautomatiseerde werken of andere materialen van Xenon ICT niet verveelvoudigen of openbaar maken, tenzij hierover afwijkende schriftelijke afspraken zijn gemaakt.

17.4        Behalve voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, is het Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom van Xenon ICT en haar licentiegevers vermeldt in Programmatuur of anderszins te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding daarvan.

17.5        Het is Xenon ICT toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van diens Diensten, Programmatuur, Vertrouwelijke Informatie en alle andere zaken waarop zij rechten en aanspraken heeft. Het is Opdrachtgever niet toegestaan eventueel door of ten behoeve van Xenon ICT aangebrachte beveiliging te verwijderen of te ontwijken, behalve indien en voor zover de wet dergelijke maatregelen dwingend voorschrijft.

18. Voorbehoud en eigendom van rechten

18.1        Zolang Opdrachtgever geen volledige betaling over de volledige met Xenon ICT overeengekomen vergoeding heeft verricht, blijven alle geleverde goederen, waaronder voor zover mogelijk Programmatuur eigendom van Xenon ICT.

19. Privacy/geheimhouding en beveiliging

19.1        Xenon ICT zal haar verplichtingen uit hoofde van de privacywetgeving naleven.

19.2        Opdrachtgever verleent Xenon ICT toestemming om gegevens van Opdrachtgever die noodzakelijk zijn voor het (doen) leveren van de Dienst, te verstrekken aan haar gelieerde ondernemingen, ook indien deze buiten de Europese Unie zijn gevestigd.

19.3        Opdrachtgever en Xenon ICT dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. De in dit artikellid opgenomen verplichting geldt gedurende de looptijd van een Overeenkomst en twee (2) jaar daarna. Bij overtreding is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 15.000,– (vijftienduizend euro) per overtreding verschuldigd, onverminderd het recht van Xenon ICT om vergoeding van de volledige geleden schade te eisen.

19.4        Opdrachtgever geeft Xenon ICT hierbij uitdrukkelijk toestemming aan Xenon ICT verstrekte, althans in het kader van de Offerte en/of Overeenkomst ter kennis gekomen persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken en op te nemen in een persoonsregistratie database die Xenon ICT aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de geldende (privacy-)wetgeving opgeslagen en beheerd.

19.5        Xenon ICT zal de Vertrouwelijke Informatie van Opdrachtgever niet aan derden meedelen, tenzij dit in overeenstemming is met het doel waartoe zij zijn verwerkt en/of de Opdrachtgever haar daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven of indien zij tot het meedelen is verplicht. Een dergelijke verplichting bestaat onder meer indien deze voortvloeit uit een rechtsplicht, waaronder een aanwijzing van het bevoegd gezag of indien het niet-verstrekken onrechtmatig zou zijn jegens derden. Indien Xenon ICT op grond van een dergelijke in haar ogen bestaande verplichting gegevens verstrekt en indien vervolgens komt vast te staan dat deze verplichting niet bestond, is Xenon ICT niet aansprakelijk voor de daardoor bij Opdrachtgever ontstane schade.

19.6        Opdrachtgever stemt ermee in dat Xenon ICT diens persoonsgegevens kan verstrekken aan de huidige en toekomstige aandeelhouders van Xenon ICT en de daaraan gelieerde ondernemingen en deze kan gebruiken voor marketingdoeleinden en persoonsgerichte aanbiedingen.

19.7        Opdrachtgever kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens betreffende Opdrachtgever die in het persoonsregistratie databestand van Xenon ICT zijn opgeslagen.

19.8        Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen de verwerking van diens persoonsgegevens of een eerder verleende instemming wil intrekken, kan dit te allen tijde schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) aan Xenon ICT kenbaar worden gemaakt.

19.9        Xenon ICT spant zich in om vertrouwelijke gegevens die door Opdrachtgever zijn verstrekt adequaat te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik, zulks naar redelijke maatstaven gerelateerd aan de stand der techniek.

19.10     Voor zover derden betrokken zijn bij uitvoering van de Overeenkomst dienen partijen te garanderen, dat voor die derden en hun personeel overeenkomstige bepalingen met betrekking tot de geheimhouding worden gesteld.

19.11     Voor het geval dat Xenon ICT als (sub)bewerker kwalificeert, zal zij de daaruit op grond van de wet voortvloeiende verantwoordelijkheden en verplichtingen op zich nemen zal zij (al dan niet op verzoek) een (sub)bewerkersovereenkomst aan gaan, waarvoor haar modelovereenkomst in beginsel als uitgangspunt zal dienen.

20. Toegangscodes

20.1        Opdrachtgever dient geheimhouding te betrachten met betrekking tot aan Opdrachtgever verzonden toegangscodes en dient deze doelmatig te beveiligen.

20.2        Opdrachtgever dient het feit dat de toegangscodes niet meer in diens bezit zijn of dat derden deze mede bezitten, onmiddellijk aan Xenon ICT te melden.

20.3        Xenon ICT is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies van de aan Opdrachtgever verzonden toegangscodes of kennisname daarvan door derden, ook indien dit verlies of deze kennisname zich voordoet tijdens het verzenden per post of per e-mail van deze codes aan Opdrachtgever. Opdrachtgever is aansprakelijk voor gebruik van diens toegangscodes door derden.

21. Concurrentiebeding

21.1        De werknemers van Xenon ICT dragen bij aan de kwaliteit van de dienstverlening en vormen daardoor een belangrijk onderdeel van de onderneming van Xenon ICT. Ter bescherming van dit kapitaal van Xenon ICT zullen Opdrachtgever en diens cliënten gedurende en tot twaalf (12) maanden na het beëindigen of ontbinden van de overeenkomst geen directe, dan wel indirecte zakelijke, arbeids- of andere gelijksoortige relaties aangaan met enig medewerker van Xenon ICT, behoudens schriftelijke toestemming van Xenon ICT. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat diens cliënten aan voornoemde verplichting zullen voldoen.

21.2        Bij overtreding van het bepaalde in artikellid 1 is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 20.000,– (twintigduizend euro) per overtreding verschuldigd, onverminderd het recht van Xenon ICT om vergoeding van de volledig geleden schade te eisen.

22. Aansprakelijkheid

22.1        Aansprakelijkheid van Xenon ICT wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Xenon ICT onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij Opdrachtgever Xenon ICT een redelijke termijn heeft gegeven om alsnog haar verplichtingen na te komen, en Xenon ICT ook na het verstrijken van die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen te kort is blijven schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Xenon ICT in staat is adequaat te reageren.

22.2        Xenon ICT aanvaardt slechts wettelijke verplichtingen tot vergoeding van schade en niet verder dan in dit artikel is vermeld.

22.3        De totale aansprakelijkheid van Xenon ICT wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst met Opdrachtgever is beperkt tot vergoeding van directe schade tot een maximum van het bedrag (exclusief btw) dat Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst in één (1) jaar (zijnde het jaar waarin de schade zich heeft voorgedaan) aan Xenon ICT dient te vergoeden. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid voor directe schade meer bedragen dan € 500.000,– (vijfhonderdduizend euro).

22.4        De totale aansprakelijkheid van Xenon ICT voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan € 750.000,– (zevenhonderdvijftigduizend euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Deze totale aansprakelijkheid zal tevens beperkt zijn tot het bedrag dat een aansprakelijkheidsverzekeraar in dat geval uitkeert.

22.5        Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

–          De redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden

–          De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden

–          De redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Xenon ICT aan de Overeenkomst te laten beantwoorden voor zover eerst Xenon ICT daartoe in de gelegenheid is gesteld. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Opdrachtgever de Overeenkomst heeft ontbonden

22.6        Aansprakelijkheid van Xenon ICT voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, verminking of verlies van data, vertragingsschade, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie en/of verlening van medewerking, schade door bedrijfsstagnatie of schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan Xenon ICT voorgeschreven zaken, materialen of software van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan Xenon ICT voorgeschreven toeleveranciers, is nadrukkelijk uitgesloten.

22.7        Buiten de in lid 3 en 4 van dit artikel genoemde gevallen, rust op Xenon ICT geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

22.8        Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, op straffe van verval van recht, dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk nadat het schade toebrengende feit zich heeft voorgedaan, doch uiterlijk binnen vier (4) weken daarna, schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) bij Xenon ICT meldt en Opdrachtgever ook voorts heeft voldaan aan diens verplichting de schade te beperken.

22.9        Xenon ICT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door producten van derden, die Xenon ICT aan Opdrachtgever heeft geleverd. Indien mogelijk zal Xenon ICT haar rechten tot het vorderen van schadevergoeding bij de leverancier van het product in kwestie overdragen aan Opdrachtgever.

22.10     Xenon ICT is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van het feit dat Xenon ICT dient te voldoen aan bepaalde, veranderende en nieuwe wetgeving en andere regelgeving, zoals, maar niet beperkt tot aftap- of informatieverstrekkingsactiviteiten en bewaarplicht.

23. Overdracht

23.1        Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Xenon ICT is Opdrachtgever niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit een Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden over te dragen aan een derde. Xenon ICT zal haar toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

23.2        Opdrachtgever geeft Xenon ICT bij voorbaat het recht, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever nodig te hebben, om de tussen partijen gesloten Overeenkomst geheel, dan wel onderdelen daarvan, over te dragen aan:

–          Moeder-, zuster- en/of dochtermaatschappijen;

–          Een derde partij in het geval van fusie of overname van Xenon ICT.

Indien dit geschiedt zal Xenon ICT Opdrachtgever hieromtrent informeren.

24. Opschorting

24.1        Indien bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst door Opdrachtgever niet juist en/of niet tijdig worden nageleefd, heeft Xenon ICT het recht de Dienst zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten, door deze Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken.

24.2        Indien de Overeenkomst wordt ontbonden of de dienstverlening wordt opgeschort omdat Xenon ICT gegronde redenen heeft aan te nemen dat Opdrachtgever niet of niet langer zal (kunnen) betalen voor de Dienst is Xenon ICT gerechtigd diensten bij derden ingekocht, zoals domeinregistraties, te beëindigen.

24.3        Xenon ICT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit de buiten gebruik stelling als bedoeld in lid 1 van dit artikel of de beëindiging zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel.

24.4        De verplichting tot betaling van de vergoeding door Opdrachtgever blijft gedurende de tijd van opschorting bestaan.

24.5        Tot heraansluiting en/of tot terbeschikkingstelling van de Dienst wordt overgegaan, als blijkt dat Opdrachtgever binnen een door Xenon ICT gestelde termijn alsnog diens verplichtingen is nagekomen en het ter zake vastgestelde bedrag voor heraansluiting en/of tot ter beschikkingstelling heeft voldaan.

24.6        Xenon ICT is gerechtigd alvorens harerzijds na te komen volledige nakoming van de verplichtingen voor de resterende duur van de Overeenkomst door Opdrachtgever te verlangen indien aannemelijk is dat de Opdrachtgever diens verplichtingen niet juist en/of niet tijdig zal (kunnen) nakomen.

25. Nietigheid

25.1        Wanneer een bepaling van de Overeenkomst en/of van deze Algemene Voorwaarden door een gerechtelijke instantie wordt vernietigd, nietig wordt verklaard of haar gelding wordt ontzegd, zullen de overige bepalingen van de Overeenkomst en/of van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

25.2        In voornoemd geval zullen Opdrachtgever en Xenon ICT in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij het doel en de strekking van de nietige, vernietigde bepaling dan wel bij de bepaling waaraan de gelding werd ontzegd.

26. Bewijs

26.1        De logfiles en de overige al dan niet elektronische administratie van Xenon ICT leveren volledig bewijs op tussen partijen, een en ander behoudens tegenbewijs.

27. Toepasselijk recht en geschillenregeling

27.1        Op elke Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Xenon ICT is Nederlands recht van toepassing, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn. Partijen verklaren nadrukkelijk dat het Weens Koopverdrag niet van toepassing is.

27.2        Geschillen tussen partijen, die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden opgelost middels arbitrage van de Stichting Geschillenoplossing Organisatie en Automatisering (SGOA), volgens het arbitragereglement van de SGOA. Met wederzijdse goedkeuring van partijen kan eventueel voorafgaand aan de arbitrage getracht worden het geschil op te lossen middels andere door de SGOA aangeboden voorzieningen voor het oplossen van geschillen. Afgezien van de overeengekomen arbitrage behoudt Xenon ICT daarnaast het recht een verzoek of vordering voortvloeiende uit of in verband met enige rechtsverhouding met Opdrachtgever desgewenst en naar eigen inzicht ter beoordeling aan de gewone rechter in de Rechtbank te Amsterdam voor te leggen.

27.3        Indien de SGOA zich onbevoegd verklaart of indien partijen zulks gezamenlijk overeenkomen, zullen geschillen worden voorgelegd aan de Rechtbank te Amsterdam.

 

Algemene Voorwaarden Goederen

ALGEMENE VOORWAARDEN Goederen van Xenon ICT, d.d. 21 maart 2018.

1. Definities

1.1          Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Xenon ICT hierna te noemen: “Xenon ICT”, en de Opdrachtgever waarop Xenon ICT deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2          De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Xenon ICT, voor de uitvoering waarvan door Xenon ICT derden dienen te worden betrokken.

1.3          Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Xenon ICT en haar directie.

1.4          De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5          Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Xenon ICT en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.6          Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.7          Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.8          Indien Xenon ICT niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Xenon ICT in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

2. Offertes en aanbiedingen

2.1          Alle offertes en aanbiedingen van Xenon ICT zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.2          Xenon ICT kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3          De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en inclusief andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.4          Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Xenon ICT daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Xenon ICT anders aangeeft.

2.5          Een samengestelde prijsopgave verplicht Xenon ICT niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3. Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

3.1          De overeenkomst tussen Xenon ICT en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

3.2          Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Xenon ICT derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Xenon ICT dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3.3          Xenon ICT heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.4          Xenon ICT is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

3.5          Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Xenon ICT de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.6          Indien Xenon ICT gegevens behoeft van de Opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever deze juist en volledig aan Xenon ICT ter beschikking heeft gesteld.

3.7          Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Xenon ICT zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

3.8          Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Xenon ICT gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Xenon ICT bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Xenon ICT op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

3.9          Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Xenon ICT een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

3.10        Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Xenon ICT gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Xenon ICT daardoor direct of indirect ontstaan.

3.11        Indien Xenon ICT bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is Xenon ICT niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

3.12        Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Xenon ICT alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Xenon ICT rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

4.1          Xenon ICT is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

–                      De Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

–                      Na het sluiten van de overeenkomst Xenon ICT ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

–                      De Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

–                      Indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Xenon ICT kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Xenon ICT gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

–                      Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Xenon ICT kan worden gevergd.

4.2          Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Xenon ICT gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

4.3          Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Xenon ICT op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Xenon ICT de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.4          Indien Xenon ICT tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

4.5          Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Xenon ICT, zal Xenon ICT in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Xenon ICT extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Xenon ICT genoemde termijn te voldoen, tenzij Xenon ICT anders aangeeft.

4.6          In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Xenon ICT vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Xenon ICT op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

4.7          Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

5. Overmacht

5.1          Xenon ICT is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

5.2          Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Xenon ICT geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Xenon ICT niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Xenon ICT of van derden daaronder begrepen. Xenon ICT heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Xenon ICT zijn verbintenis had moeten nakomen.

5.3          Xenon ICT kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5.4          Voor zo ver Xenon ICT ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Xenon ICT gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

6. Betaling en incassokosten

6.1          Betaling dient steeds te geschieden binnen 31 dagen na factuurdatum, op een door Xenon ICT aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Xenon ICT aangegeven. Xenon ICT is gerechtigd om periodiek te factureren.

6.2          Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

6.3          Xenon ICT heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

6.4          Xenon ICT kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Xenon ICT kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

6.5          De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Xenon ICT verschuldigde.

6.6          Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

6.7          Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Xenon ICT echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1          Alle door Xenon ICT in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Xenon ICT totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Xenon ICT gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

7.2          Door Xenon ICT geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

7.3          De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Xenon ICT veilig te stellen.

7.4          Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Xenon ICT daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

7.5          De Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Xenon ICT ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Xenon ICT gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Xenon ICT bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

7.6          Voor het geval Xenon ICT zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Xenon ICT en door Xenon ICT aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Xenon ICT zich bevinden en die zaken terug te nemen.

8. Garanties, onderzoek en reclames

8.1          De door Xenon ICT te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Xenon ICT kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

8.2          De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 24 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Xenon ICT verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

8.3          Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Xenon ICT, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Xenon ICT geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

8.4          De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Xenon ICT te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Xenon ICT in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Xenon ICT in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

8.5          Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

8.6          Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

8.7          Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Xenon ICT de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Xenon ICT, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Xenon ICT te retourneren en de eigendom daarover aan Xenon ICT te verschaffen, tenzij Xenon ICT anders aangeeft.

8.8.         Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Xenon ICT daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

9. Aansprakelijkheid

9.1          Indien Xenon ICT aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

9.2          Xenon ICT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Xenon ICT is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

9.3          Indien Xenon ICT aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Xenon ICT beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9.4          De aansprakelijkheid van Xenon ICT is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

9.5          Xenon ICT is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

9.6          Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

–                      De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

–                      De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Xenon ICT aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Xenon ICT toegerekend kunnen worden;

–                      Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

9.7          Xenon ICT is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

9.8          De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Xenon ICT of zijn leidinggevende ondergeschikten.

10. Verjaringstermijn

10.1        In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Xenon ICT en de door Xenon ICT bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

10.2.      Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Opdrachtgever Xenon ICT van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

11. Risico-overgang

11.1        Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken in de macht van de Opdrachtgever worden gebracht.

12. Vrijwaring

12.1        De Opdrachtgever vrijwaart Xenon ICT voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan  Xenon ICT toerekenbaar is.

12.2        Indien Xenon ICT uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Xenon ICT zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Xenon ICT, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Xenon ICT en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

13. Intellectuele eigendom

13.1        Xenon ICT behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Xenon ICT heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1        Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Xenon ICT partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

14.2        Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

15. Vindplaats en wijziging voorwaarden

15.1        Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van Xenon ICT (https://www.xenon-ict.nl/algemene-voorwaarden).

15.2        Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Xenon ICT.

15.3        De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Algemene Voorwaarden Goederen

ALGEMENE VOORWAARDEN Goederen van Xenon ICT, d.d. 21 maart 2018.

1. Definities

1.1          Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Xenon ICT hierna te noemen: “Xenon ICT”, en de Opdrachtgever waarop Xenon ICT deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2          De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Xenon ICT, voor de uitvoering waarvan door Xenon ICT derden dienen te worden betrokken.

1.3          Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Xenon ICT en haar directie.

1.4          De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5          Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Xenon ICT en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.6          Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.7          Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.8          Indien Xenon ICT niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Xenon ICT in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

2. Offertes en aanbiedingen

2.1          Alle offertes en aanbiedingen van Xenon ICT zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.2          Xenon ICT kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3          De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en inclusief andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.4          Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Xenon ICT daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Xenon ICT anders aangeeft.

2.5          Een samengestelde prijsopgave verplicht Xenon ICT niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3. Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

3.1          De overeenkomst tussen Xenon ICT en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

3.2          Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Xenon ICT derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Xenon ICT dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3.3          Xenon ICT heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.4          Xenon ICT is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

3.5          Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Xenon ICT de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.6          Indien Xenon ICT gegevens behoeft van de Opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever deze juist en volledig aan Xenon ICT ter beschikking heeft gesteld.

3.7          Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Xenon ICT zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

3.8          Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Xenon ICT gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Xenon ICT bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Xenon ICT op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

3.9          Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Xenon ICT een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

3.10        Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Xenon ICT gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Xenon ICT daardoor direct of indirect ontstaan.

3.11        Indien Xenon ICT bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is Xenon ICT niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

3.12        Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Xenon ICT alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Xenon ICT rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

4.1          Xenon ICT is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

–                      De Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

–                      Na het sluiten van de overeenkomst Xenon ICT ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

–                      De Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

–                      Indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Xenon ICT kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Xenon ICT gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

–                      Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Xenon ICT kan worden gevergd.

4.2          Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Xenon ICT gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

4.3          Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Xenon ICT op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Xenon ICT de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.4          Indien Xenon ICT tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

4.5          Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Xenon ICT, zal Xenon ICT in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Xenon ICT extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Xenon ICT genoemde termijn te voldoen, tenzij Xenon ICT anders aangeeft.

4.6          In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Xenon ICT vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Xenon ICT op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

4.7          Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

5. Overmacht

5.1          Xenon ICT is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

5.2          Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Xenon ICT geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Xenon ICT niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Xenon ICT of van derden daaronder begrepen. Xenon ICT heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Xenon ICT zijn verbintenis had moeten nakomen.

5.3          Xenon ICT kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5.4          Voor zo ver Xenon ICT ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Xenon ICT gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

6. Betaling en incassokosten

6.1          Betaling dient steeds te geschieden binnen 31 dagen na factuurdatum, op een door Xenon ICT aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Xenon ICT aangegeven. Xenon ICT is gerechtigd om periodiek te factureren.

6.2          Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

6.3          Xenon ICT heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

6.4          Xenon ICT kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Xenon ICT kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

6.5          De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Xenon ICT verschuldigde.

6.6          Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

6.7          Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Xenon ICT echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1          Alle door Xenon ICT in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Xenon ICT totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Xenon ICT gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

7.2          Door Xenon ICT geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

7.3          De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Xenon ICT veilig te stellen.

7.4          Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Xenon ICT daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

7.5          De Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Xenon ICT ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Xenon ICT gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Xenon ICT bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

7.6          Voor het geval Xenon ICT zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Xenon ICT en door Xenon ICT aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Xenon ICT zich bevinden en die zaken terug te nemen.

8. Garanties, onderzoek en reclames

8.1          De door Xenon ICT te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Xenon ICT kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

8.2          De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 24 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Xenon ICT verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

8.3          Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Xenon ICT, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Xenon ICT geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

8.4          De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Xenon ICT te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Xenon ICT in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Xenon ICT in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

8.5          Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

8.6          Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

8.7          Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Xenon ICT de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Xenon ICT, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Xenon ICT te retourneren en de eigendom daarover aan Xenon ICT te verschaffen, tenzij Xenon ICT anders aangeeft.

8.8.         Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Xenon ICT daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

9. Aansprakelijkheid

9.1          Indien Xenon ICT aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

9.2          Xenon ICT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Xenon ICT is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

9.3          Indien Xenon ICT aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Xenon ICT beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9.4          De aansprakelijkheid van Xenon ICT is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

9.5          Xenon ICT is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

9.6          Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

–                      De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

–                      De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Xenon ICT aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Xenon ICT toegerekend kunnen worden;

–                      Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

9.7          Xenon ICT is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

9.8          De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Xenon ICT of zijn leidinggevende ondergeschikten.

10. Verjaringstermijn

10.1        In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Xenon ICT en de door Xenon ICT bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

10.2.      Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Opdrachtgever Xenon ICT van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

11. Risico-overgang

11.1        Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken in de macht van de Opdrachtgever worden gebracht.

12. Vrijwaring

12.1        De Opdrachtgever vrijwaart Xenon ICT voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan  Xenon ICT toerekenbaar is.

12.2        Indien Xenon ICT uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Xenon ICT zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Xenon ICT, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Xenon ICT en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

13. Intellectuele eigendom

13.1        Xenon ICT behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Xenon ICT heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1        Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Xenon ICT partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

14.2        Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

15. Vindplaats en wijziging voorwaarden

15.1        Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van Xenon ICT (https://www.xenon-ict.nl/algemene-voorwaarden).

15.2        Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Xenon ICT.

15.3        De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Adres:
Spinozalaan 38L
2273 XC Voorburg

Tel: +31 85-877 45 32
E-mail: verkoop@ xenon-ict.nl
KvK : 20054945